Vystavujúci autori a diela

Lucia Čarnecká, Lucia Kotvanová, Anna Mihoková – ne-prítomnosť

inštalácia, kombinovaná 3D tlač a digitálne médiá, variabilné rozmery, 2020

technologické zabezpečenie: Michal Šabík

Spolupráca neformálneho kolektívu autoriek má multimediálny charakter v podobe 3D objektov, inštalácie, performance a projekcie – hologramu. Založená je na princípe tvorby reverzného naratívu umiestneného na pomedzí reality, fikcie a zhmotnenia-nezhmotnenia. Na vybudovanej platforme „scény“ verejného a súkromného priestoru vytvorenej z inštalácie a 3D objektov vzniká intímny príbeh doplnený mimickým gestom hologramu. Reverzný princíp tvorby autoriek poňatý ako „divadelná inscenácia“ dáva vzniknúť fiktívnemu environmentu problematizujúcemu rozhranie verejné – súkromné, fyzické – mentálne, online – offline.

Lucia Čarnecká (*1983, Púchov) je doktorandkou na katedre Socha, objekt, inštalácia na VŠVU v Bratislave. Je súčasťou nezávislého autorského výtvarného Divadla Non.Garde. Zaoberá sa využitím sochárskych postupov a techník v digitálnom prostredí a performance.

www.nongarde.com

Lucia Kotvanová (*1988, Žiar nad Hronom) je absolventkou Ateliéru IN Ilony Németh na VŠVU v Bratislave. Momentálne pôsobí ako galerijná pedagogička v Kunsthalle Bratislava. Aktívne sa venuje voľnej autorskej tvorbe a kurátorstvu výstav.

Anna Mihoková (*1990, Košice) je absolventka ateliéru Jána Hoffstädtera na katedre Socha, objekt, inštalácia na VŠVU v Bratislave. V súčasnosti pracuje v Divadle Jána Palárika v Trnave. Vo svojej tvorbe sa zaoberá postavením ženy-umelkyne, pričom využíva najmä 3D technológie.

www.ankamihokova.com

Sprievodný program

piatok 28. 8. 2020 od 19.30, Pistoriho palác, 1. nadzemné podlažie

živá premiéra

Petra Čížková – Goetheho rastlina

interaktívna inštalácia, VR a environment, variabilné rozmery, 2020

Dielo Goetheho rastlina bolo pre Festival DOM vytvorené špeciálne ako interaktívna site specific inštalácia, v ktorej autorka prepája virtuálnu realitu so živou flórou a objektom. Dobové kreslá v štýle biedermeier obrastené prírodnými prvkami sú prostredníctvom virtuálneho rozhrania bránou do útrob rastliny z rodu Kalanchoe (Bryophyllum pinnatum). O výnimočných vlastnostiach a premenlivých aspektoch tejto rastliny napísal J. W. Goethe spis O metamorfóze rastlín. Petra Čížková z tohto spisu v teoreticko-vedeckej rovine vychádza, pričom divákovi sprostredkováva imerzívny zážitok z VR. Po nasadení headsetu má tak divák možnosť objavovať vnútro stonky, listov a kvetov. Dielo Goetheho rastlina je založené na laboratórnych pozorovaniach mikroskopických snímok rastlín prostredníctvom hi-tech skenovacích techník. Vnútorný svet namodelovaného virtuálneho prostredia ilustruje vedecké zistenia o vzájomnej komunikácii rastlín, ktorú vedci prirovnávajú k zložitosti neurónovej sieti ľudského mozgu.

Petra Čížková (*1985, Brno) je doktorandkou na katedre maľby v Ateliéri mal+by u Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave. Vo svojej autorskej tvorbe prepája vizuálne umenie, vedu a technológie. Aktívne spolupracuje s vedeckými pracovníkmi z oblasti prírodných vied a biológie.

www.petracizkova.com

Sprievodný program

sobota 29. 8. 2020 od 16.00 do 18.00, Pistoriho palác, 2. nadzemné podlažie

interaktívna prednáška a workshop

Petra Čížková prostredníctvom sprievodného programu vysvetlí, ako vytvára virtuálno-interaktívny ekosystém a ako sa čo najlepšie pozoruje vnútorná stavba rastliny. Prezradí niečo aj o príprave samotného preparátu, priebehu jej pozorovaní a o snímaní rastlín digitálnym mikroskopom. Autorka vychádza z teórie elektrickej energie rastlín a z rôznych štúdií venujúcich sa ich schopnosti vzájomnej komunikácie.

Simona Gottierová – Koľko tie veci trvajú?

digitálne video, loop, 2 min. 19 sek., 2017

inštalácia, objekty, kombinovaná technika, rôzne materiály, variabilné rozmery, 2020

Koľko tie veci trvajú? je multimediálnou inštaláciou a živou situáciou pre telo, v ktorej autorka pracuje s efemérnymi objektmi rôznych veľkostí a videom. Ústrednou témou jej tvorby sú otázky telesnosti a skúmanie možností vedomého vnímania tela v interakcii s okolitou matériou a hmotou. Gottierová reflektuje skutočnosť, že naše vnímanie a zmysly sa oslabujú a strácajú na intenzite v dôsledku akcelerácie okolitých (nielen virtuálnych) vnemov. Sústreďuje sa na hlbšie vnímanie toku udalostí a procesov prostredníctvom momentu dotyku s hmotou.

„Načúvam materiálu, pozorujem ho, nechávam sa viesť jeho procesom, hľadám formy, v ktorých veci zostávajú živé. Chcem poukázať na ich individuálnu časovosť – pýtam sa, koľko každá z nich trvá. Zdanlivú samozrejmosť a hranice všedných objektov zneisťujem tým, že ich udávam do stavu prekvapivej nestálosti, tekutosti, intimity a provokujem tak reakciu vnímateľa.” (Simona Gottierová)

Simona Gottierová (*1991, Banská Bystrica) v roku 2018 ukončila magisterské štúdium na VŠVU v Bratislave v ateliéri Klaudie Kosziby. Diplomovú prácu spojenú s performance prezentovala vo Photoporte v Bratislave. Je držiteľkou čestnej ceny poroty Startpoint Prize 2018 pre absolventov výtvarných akadémií.

www.cargocollective.com/simonagottierova

Kristína Kandriková – Alfa light

maľby, objekty, rôzne materiály, variabilné rozmery, 2020

Alfa light nadväzuje na problematiku, ktorej sa autorka venuje už dlhšie obdobie – od experimentovania s maľbou, materiálnosťou a vlastnosťami farby k citlivosti vnímania a vzťahu spoločnosti a jednotlivca ku krajine. Alfa light prepája médium maľby, prírodné materiály a element svetla. Priamym zdrojom sa pre Kandrikovú stávajú podnety vnímané počas putovania krajinou, ktoré spätne generujú obrazy a spomienky vynárajúce sa z pamäti v podobe zhlukov farebných kontrastov alebo ucelených monochromatických štruktúr. Utvárajúcim prvkom celkovej inštalácie je aj pohyb diváka, keďže väčšina objektov mení svoju svetelnú intenzitu v závislosti od jeho pohybu. Špecifiká lomu svetla a jeho farebných odrazov sa vo výstave stávajú synonymom nedbalých zásahov človeka do krajiny bez vlastných pravidiel. Kandrikovej cieľom však nie je vytvárať akýsi angažovaný eko-art, ale skôr poukázať na urgentnosť citlivosti vnímania a vzťah jednotlivca k jeho prirodzenému prostrediu.

Kristína Kandriková (*1992, Kysucké Nové Mesto) je absolventkou Ateliéru maľby na VŠVU v Bratislave pod vedením Klaudie Kosziby. Experimentuje s médiom maľby a jej presahmi, aktuálne najmä so svetelno-kinetickými princípmi, pričom využíva netradičné maliarske techniky a materiály.

www.kandrikova.sk

Sprievodný program

sobota 29. 8. 2020 od 18.30, Pistoriho palác, 2. nadzemné podlažie

performance, tajči

Marie Lukáčová – Skuzomeetzah, Milenina píseň, Pole Žin

Skuzomeetzah, videokoláž (ručne kreslená, 2D a 3D animácia, reálne zábery), 1080 x 1240 px, 18 min., 2019

Milenina píseň, v spolupráci s Annou Remešovou, video a 3D animácia, 1920 x 1080 px, 10 min., 2019

Pole Žin, v spolupráci s Annou Remešovou + kamera: Helen Fikert, zvuk: Václav Kopalec, zvuková postprodukcia: Anna Kolářová, hudba: Filip Kraus, videokoláž (2D a 3D animácia, reálne zábery), 1920 x 1080 px, 15 min., 2020

Skuzomeetzah je akýmsi „videomuzikálom“ alebo „rapovou operetou“, kde sa hlavným protagonistom stáva hmyz – parazit, ktorý na seba paradoxne preberá ľudskú podobu. Video sa zaoberá súčasnými obrazmi a mocou k nim sa viažucou v kontexte digitálnej reality, ktorá sa už len ťažko odlišuje od fyzickej. Mierou všetkého vrátane politicko-mocenských vzťahov sa stáva samotná digitálna reprezentácia – pixel, ktorý na seba preberá rôzne hybridné, miestami až antropomorfujúce a zoomorfné formy. 

Pole Žin je videokoláž odkazujúca k súčasným eko tendenciám a renaturalizácii zničenej krajiny poľnohospodárstvom a ťažbou. Je o snahe akéhosi mystického/okultného prinavrátenia minerálov do vyťaženej pôdy, z ktorej keď čerpáme živiny a úrodu, by sme mali myslieť aj na to, ako ich zemi vrátiť späť. Vo videu účinkuje skupina žien (aj umelkýň) s deťmi a farmármi, ktorých sa problematika týka alebo k nej aspoň majú čo povedať. Prostredníctvom rozprávkového naratívu videa umiestneného na hrane fikcie a reality podfarbeného autorským rapom (nanovo) vzniká Pole Žin.

Video Milenina píseň pracuje s teoretickým pozadím súčasného feministického myslenia, s odkazom na kyberfeminizmus, ktorý moderným technológiám a novým médiám priznáva emancipačnú silu, ale len potiaľ, pokiaľ k nim dokážu mať prístup vsetci ľudia bez ohľadu na ich triedne postavenie, náboženstvo, kultúrnu identitu, sexuálnu orientáciu či gender. Milenina píseň poukazuje na vyčlenené komunity, ako sú ženy a LGBTQ + menšina, ktoré rímsko-katolícka cirkev vo vysokej miere zaznáva, čím podporuje všeobecnú nerovnosť. Postupne sa rozpadávajúca forma videa odkazuje aj na komunikáciu aktérky videa – príslušníčku ženského pohlavia a architektúry, ktorá sa odohráva vo viacerých rovinách, formálnych, ale aj metaforických. Video nás nabáda k videniu ženského tela a jeho orgánov v kontexte zložitosti nových technológií a architektonických rádov.

Marie Lukáčová (*1991, Opava) je absolventka FaVU VUT v Brne a UMPRUM-e v Prahe. Venuje sa predovšetkým obrazovej skladbe, kompozícii a naratívu v pohyblivom obraze. Kombinuje digitálne video, princípy hraného filmu s komiksovou kresbou a 3D animáciou. Je finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2019.

www.marielukacova.com

Erik Pánči – Non human

zvukovo-vizuálny environment, rôzne materiály, variabilné rozmery, 2020

Performatívny zásah Erika Pánčiho v podobe zvukovej skulptúry, maľby na plátno a hovoreného slova narúša ženské zastúpenie ostatných autoriek a ich pohlaď na tému Novej Senzibility. Jeho jedinečný senzitívny a filozofický prístup k tvorbe prináša osobitý pohľad na vnímanie prírody súčasným človekom. Čo vlastne pre človeka znamenajú dnes už tak banálne vnímané zážitky/prežitky, ako cítiť poryvy vetra, počuť tok prameňa a šum stebiel trávy? Existenciálne otázky, ktoré si Pánči kladie, demonštruje vo výstave prostredníctvom analógového zvuku vetra a gestickej maľby. 

Erik Pánči (*1993, Ružomberok) študoval v ateliéri IN Ilony Németh a v ateliéri maľby Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave. Venuje sa experimentálnej hudbe a vizuálnemu umeniu, ktoré navzájom voľne prepája. Vo svojej tvorbe reflektuje filozofické témy, na ktoré nahliada optikou postmoderného pohľadu na svet.

www.soundcloud.com/p-n-17

www.instagram.com/sexideti/

Sprievodný program

piatok 28. 8. 2020 od 20.00, Pistoriho palác, 1. nadzemné podlažie

sobota 29. 8. 2020 od 19.00, Pistoriho palác, 2. nadzemné podlažie

hudobno-vizuálno-zvukové performance